Mosegårdsvej 4

   

                                    1947                                                                          1983

Mosegårdsvej 4

Nørrelandet matr. nr. 7a (7315 m2 – 2019                                                                                    

Gammel matr. nr. 8 på Htk. 1-6-3-0 . Efter den nye matrikulering bestod ejendommen af matr. 7 på Nørreland og matr. 20 på Sønderland
?             Pastor Bang, Sdr. Omme
1770      Jens Pedersen Kirkebye, skøde 15.11.1770 (5.4.1769)
Hartkorn 1-6-3, købspris 60 rigsdaler
1776      Niels Pedersen Klink, skøde tinglyst 28.1.1804
Hartkorn 1789: 1-6-3
24.7.1811 skøde fra Karen Pedersdatter (Niels Klinks enke) tingl. 22.2.1812. til Thyge          Jensen Bjerre på parcel 1 og 3 (Htk. 1-1-2-2¾).

Kopi af brev fra Rentekammeret til amtmand Rosenørn, dateret 25. maj 1811:
I Overensstemmelse med Forordningen af 25. juni forrige Aar bemyndiges Hr. Amtmanden hermed til at approbere Udstykningen ad Enken Karen Pedersdatter tilhørende Gaards    Jorder i Overbye udi Sdr. Felding Sogn af Hartkorn 1Td. 6 Skp. 3 Fdk. 0 Alb. i følgende Par celler:
Nr. 1              1-0-1-1/4       (Td-skp-fdk-alb)
Nr. 2              0-3-3-2 ½
Nr. 3              0-1-1-2 ½
Nr. 4              0-1-0-3/4
 
                      1-6-3-0
Dog paa Vilkaar, at Parcellen Nr. 1 som Hovedparcel bestandigen vedligeholdes med Bygninger og Beboere. Naar skøderne paa bemeldte Parceller er tinglæste forventes derom Efterretning i Overensstemmelse med Forordningens § 8, for at Amtsstuen derefter herfra kan vorde tillagt fornøden Ordre i Henseende til Skatternes Oppebørsel af de udstykkede Jorder. Det indsendte kort følger med den herfra i dag afgaaende Agendepost
                                                                 6 Underskrifter

1812      Chr. Pedersen Birk købte parcel nr. 2 for 100 Rgd. (byttehandel, KP overtager hans   gård              matr. 22 ” Birkegård” Gårdens Htk. er nu 0-4-1-3/4 og på ca. 24 ha.
1815 pantsætter han dette hartkorn for 200 Rgd. til pastor Engelken. Efter dennes død satte lærer Lebech (g.m. Engelkens plejedatter) ejendommen til auktion d. 11.4.1832. Ejendommen var da beboet af en Thomas Simonsen, og som aftægtsmand nævnes Peder Chr. Birk.
Til ejendommen hørte også matr, matr. Nr. 20 Sdr.
1832      Thomas Chr. Jensen fra Aadum købte ejendommen på auktion for 160 Rgd., som han lånte af Clemen Nielsen.
1843      Johanne Andreasdatter, enke efter Jeppe Sørensen, skøde 24.6. pris 300 Rgd.  Som lavværge er nævnt Poul Chr. Jørgensen
1850      Peder Madsen, skøde 18.9. pris: 400 Rgd og aftægt
1852      Niels Christensen, 12.11. auktionsskøde, 380 Rgd. og aftægt.
1856      Jens Larsen, tinglyst 29.11.1856
1864      Cornelius Christesen, skøde 10.12.1863, tinglæst 31.1.1864
1864      Chr. Andersen Kirkegaard, ungkarl. Skøde 27.12.1864, tinglæst 28.10.1865
1872      Peder Jensen fra Helstrup, udlægsskøde 6.12.1872, tinglæst d.21.12.1872 (27-289) 1879 frasælges matr. 20 på Sønderlandet
1883      Maren Sørensdatter, mageskifteskøde 20.2.1883, tinglæst nr. 203 24.2.1883 (39-)
1883      Chr. Christensen, murer, skøde 7.12.1883, tinglæst nr. 278 d. 16.2.1884 (40-)    CC ejede også matr. 6a fra 1867 – 1886
1886      Christen Rahbæk fra Viumkrog, skøde 13.5.1886, tinglæst nr. 464 15. 5.1886 (43-) CR ejede også matr. 6a
1890      Laurids Pedersen Rehde, skøde 3.6.1890, tinglæst nr. 501 d. 7. 6.1890 (48- )
1891       Morten Jensen, Aadum g.m. Ane Christensen, skøde 21.7.1891, tinglæst nr. 800 d. 13.8.1892 (50-139)
Iflg. adkomst har ejeren af matr. nr. 5h ret til i 49 år årligt at grave 6 læs tørv a’ 6 sne           se pr. læs og plukke 3 traver lyng i en hedelod under matr. nr. 7 med fornøden              færdselsret.
1904      Anton Hansen, skøde 25.4.1904, tinglæst nr. 633 d. 7.5.1904 (G-947)
1909      Christian Madsen, skøde 1.11.1909, tinglæst nr. 2064 d. 6.11.1909 (K-1233)
1918       Iver Koed Christensen, skøde 12.6.1918, tinglæst nr. 1698 d. 22.6.1918 (N-369)
1919      Frederik Bjerge Frederiksen, g.m. Ellen Jensen, skøde 29.8.1919, tinglæst nr. L-3023 d. 6.9.1919 (Q-178)
28.1.1944 afgiver 7a 68150 m2 til 6h (k?) og modtager derfra 38000 m2 , tilladelse hertil     tinglæst nr. 2965 d. 11.10.1943
Fortegnelse over de i anledning af jernbanen fra Troldhede til Kolding med sidebane          til Vejen expropierede arealer af Sdr. Felding sogn og de ved samme pålagte servitutter.
Tinglæst nr. 1625 d. 24.6.1922 (Q-181) matr. nr. 7a afgiver 1186 m2 til banen
1965      Anna Hansen, datter g.m. Henning Klejs Hansen. Skøde 26.10.1965, kr. 190.000, L-9159
1993      Vagn Andersen, skøde 21.5.1993, kr. 925.000, L-12164
Stuehuset er opført i 200?? efter en brand. Landbrugsjorden er frasolgt
2011      Martin Andersen skøde 11.4.2011
2019      Stine Kabel Meiner og Jakob Kousgaard Rindom skøde 1.3.2019

Tilbage til Mosegårdsvej