Fra Drongstruphus til Halmhuset

Sdr. Felding by består af grønne områder, gader, huse, butikker, fabrikker, og institutioner, men hvordan er byen kommet til at se ud, som den gør?
Alle arealer i Danmark er inddelt efter de gamle sognegrænser i ejerlav og matrikler.
Skjern Å deler Sdr. Felding sogn i to ejerlav Nørrelandet og Sønderlandet.

I denne artikel vil vi se på hvilke gårde på Nørrelandet, der har lagt jord til husene i Sdr.Felding, og vi begynder i den østlige ende af byen.

Drongstruphus

Den første gård har matrikel 24a, og adressen er Skolegade nr. 12.
Ejendommen hed oprindeligt ”Drongstrup Hus”, men har i mange år været brugt af SFO og kendt under navnet ”Gården.”

Ejendommen er udstykket fra Drongstrupgård i 1790, hvor den blev solgt til Niels Pedersen.
Jens Peder Jensen fra Ager i Borris købte gården i 1860, og da han dør i 1887, sidder enken Maren Kibæk Larsen i uskiftet bo til 1892, hvor en søn Marinus Jensen overtager gården, som han herefter ejer i 56 år.
Marinus Jensens søn, som også hedder Jens Peder Jensen overtog gården i 1948. I daglig tale blev han kaldt Jens Peder Ager ligesom sin bedstefar.

I de følgende 20 – 30 år sker der en stor udvikling i Sdr. Felding, især træindustriens to store fabrikker Jutlandia og Rationel beskæftiger mange mennesker, og der er et stort behov for byggegrunde til boliger, børnehave og skole.
Jens Peder Jensen begynder at sælge jord til byggegrunde, men det tager rigtig fart, da kommunen beslutter at bygge en helt ny skole på hans jord, og i 1976 fik Aaskov kommune skøde på hele ejendommen

Skolegade nr. 8– 33 er udstykket fra Drongstruphus, og Menighedsrådet har købt jord til udvidelse af kirkegården.
Ud over det, som vi ser her på billedet, er også sportspladsen  nord for Skjernvej og nogle arealer øst for Vardevej udstykket fra denne gård, som i øvrigt nu står tom og efter sigende er dømt til nedrivning.

Skolegade 1 og 3

matr. nr. 2l og 2a 

Den oprindelige matrikel nr. 2 var en del af degnens løn. Da tiendesystemet blev afskaffet i 1903 overtog kommunen degnelodden og solgte den i 1910 til Anders Jørgensen fra Drongstrup Mark.

Andes Jørgensen købte også matrikel nr. 23a og 23b, som blev lagt ind under matr. 2, som nu stort set svarer til området fra Torvegade til Skjernvej.

Derudover ejede Anders Jørgensen også et par andre parceller på Nørrelandet, og havde andel i matr. 48 på Sønderlandet, som var en moselod i Felding Mose

I 1916  fik Søren Laurids Olesen, skøde på ejendommen, og der blev lavet en aftægtskontrakt med Anders Jørgensen som nyder og Søren Olesen som yder

Anders Jørgensen havde i 1914 afgivet en parcel Matr. 2e  til Sdr Felding Forsamlingshus og i 1956 blev resten af matriklen solgt for kr. 500,- til det nye forsamlingshus,

I 1960 købteKaj Bennedsen hele ejendommen. I 1966 begynder de første udstykninger og omkring 2010 er matr. 2 stort set udbygget, der er nu kun ganske få grunde tilbage. 
Udstykningen fra matr. 2a omfatter stort set alle grunde mellem Nørregade og Lupinvænget samt mellem Torvegade og Skjernvej

Udstykningen på de sydligste grunde er vel ikke forløbet, som det var meningen, udstykningen blev udlagt som blandet byggeri, en butiksgade med forretninger og bolig. Men udviklingen først og fremmest af træindustrien gik i stå i Sdr. Felding, og derfor blev der ikke behov for flere forretninger.
Skolegade 1 ejes nu af Kornvej K/S og Skolegade 3 ejes af Ålykke K/S (2018

Bredgade 30 – Færgebo –matr. nr. 20

Det er en af de ældste gårde i Nederby – som området tidligere blev kaldt. Gården hed oprindelig Enggård. Navnet Færgebo har Harry Nissen givet ejendommen, efter at han købte den i 1942.

Oprindelig var det en stor gård på over 3 td. Hartkorn eller ca. på størrelse med præstegården, som iflg. matriklen fra 1848 var på 3 tdr. hartkorn svarende til 110 Ha.
Ved udskiftningen år 1800 ejede Niels Christensen Degn gården, han udstykkede matr. 22 i Birkeby til sin svigerfar. Restejendommen solgte han i 1805 til Laurids Chr. Gregersen, der straks afstod den til Svenning Svenningsen i Snejbjerg, Napoleonstidens største gårdslagter i Hammerum Herred. Han lod ejendommen udstykke og den 30. august blev parcellerne solgt på auktion)

Ejendommen ejes nu af Karen Marie Skov Gaardsvig,  og al jorden er udstykket

Bredgade nr. 20– 38, 25 – 33 , højre side af Strøget og hele Fabriksvej er udstykket fra matr. nr. 20

Bredgade 13 – Engholm – matr. 17bm

 Billedet er taget omkring år 1900

I 1790’erne købte Jens Karstensen 2 gårde i Nederby, gårdene var en del af Sindinggårds gods, men var nu ejet af Chr. Svendsen og Henning Jensen, ved hartkornsspecifikationen i 1789 var de anført som følger:
nr. 3 vestfra –Nederbygård – ejet af Chr. Svendsen    Htk.2-5-3-1
nr. 4 vestfra –Engholm –  ejet af Henning Jensen        Htk. 2-5-3-0

Jens Karstensen lagde nu gårdene sammen og den 27.3.1806 solgte han dem på en auktion. 
Hovedparcellen,som bestod af Nederbygård og Engholm blev drevet sammen. De blev købt af kirkeejeren Søren Madsen, og hans ejendomme på Nørrelandet fik matr. nr. 17.
Nederbygård fik matr. nr. 17a, og Engholm nr. 17d da de senere blev udskilt.
I 1829 blev 17d stillet til auktion for resterende skatter og blev blev købt af proprietær Tvede, Tanderup, der solgte den til Niels Nielsen, der ved samme tid købte 17a af Søren Madsen. De to gårde blev derefter igen drevet sammen indtil 1837, hvor Engholm blev købt af Laurids Thomsen fra Skjern.

Senere ejere har været August Frederiksen, som startede det første mejeri i Sdr. Felding.Han var søn af Frederik Nielsen fra Østerbjerggård og bror til Anders Frederiksen, Lægården på Ilderhede.
August Frederiksen solgte ejendommen i 1892 og rejste til København,  og gården blev overtaget af en mejerist – Henrik Juhl Nielsen
I 1894 købte Peter Thorsen Hansen gården efter en tvangsauktion, og i 1896 overtager Jensine Marie Bolette Thorsen-Hansen ejendommen.
I løbet af de næste 10 – 15 år bliver ejendommen udstykket og solgt til byggegrunde.

 Engen, Bredgade 1 – 21, Nørregade 1 . 11, Postgården, Nørre Alle, Vesterbysvej samt venstre side af Strøget er udstykket fra Engholm.

Nederbyvej  9 – Nederbygård  Indtil ca. 1790 var Nederbygård som tidligere nævnt en fæstegård under Sindinggård og drevet sammen med gården Engholm 
Nederbygård blev i 1848 købt af Jens Pedersen, Bukkjær i Assing,  
I 1882 købes den af Laust (Laurids) Olesen fra Søndergård i Skarrild, han sælger den igen tre år senere til en bror Jens Olesen og køber selv Meldgård (nu Sdr. Feldingvej 57)) 
I 1919 fik Ole Søndergaard Olesen, skøde på Nederbygård, som han derefter ejede i ca.60 år 

I 1970 blev Sdr. Felding en del af Aaskov Kommune. Der er gang specielt i træindustrien i Sdr. Felding, og der er mangel på byggegrunde. Kommunen køber det meste af matr. 17a af Ole Søndergaard og lægger det sammen med præstegårdens jord matr. 1a 
Ole Søndergaard beholder selv bygningerne og og nogle få tønder land, som i 1982 bliver solgt til Kresten Helstrup 
I Dag ejes Nederbygård af Connie og Jørgen Linding, og har nu kun et jordtilliggende på ca. to ha.  

Præstegården – Halmhuset

Ret hurtigt efter kommunesammenslutningen i 1970 blev Sdr. Felding Præstegård nedrevet. 
Halmhuset, som ejes af foreningen Præsteskoven, ligger på den tomme grund, som nu ejes af Herning Kommune. I tilknytning til huset er der en offentlig legeplads og flere shelters.
Flere oplysninger om brugen af huset kan ses på Halmhusets hjemmeside 

Åparken og den østlige del af Præstevænget et udstykket fra Nederbygård, den nordlige og vestlige del er udstykket fra Præstegården