Dalgasvej 2

Dalgasvej 2” Granly” matr. nr. 32a og 32s – 10,9 ha. (2019)

Indtil 1911 er gården nævnt som Tarpgård eller Vestertarp, derefter Granly
Ejendommen bestod oprindelig af matr. 32 Nørreland og matr. 40 sønderland
Ejendommen hørte til Herningholm til omkring 1750, da Claus Svitzer, købte den.
Fæstere:
1664       Tue Bertelsen
1678       Søren Pedersen
1699       Lars Thuesen, fra 1703 tillige Søren Christensen
1720       Lars Thuesen og Thue Sørensen
Lars Thuesen var gift med Kjersten Jacobsdatter f. 1680. Børn: Thue Larsen, Basumgård, Jacob Larsen, Vestertarp, Maren Larsdatter, Gårdsvig, Mette Larsdatter, Øster Tarp
Thue Sørensens børn: Jens f. 1725, Johanne f. 1729, Else f. 1732, Anne f. 1735
? Juellingsholm
1758       Thue Larsen
, Basumgård, ved auktion på Juellingsholm d. 1. og 3. august 1758 købte Thue Larsen Vestertarp, hvor hans bror Jacob Larsen og dennes søn Lars Jacobsen var fæstere. Det var meningen, at de to skule købe gården, men sønnen flyttede til Kodbøl i Borris, og hans part blev solgt til Anders Jensen, som omkring 1760 pantsatte sin halvpart til etatsråd de Lichtenberg i Horsens, der var en af de store pengeudlånere på Viborg Snapsting.
Jacob Larsen har sikkert også betalt sin halvpart, men skødet er aldrig blevet udstedt. Af navn var han fæster, men af gavn var han selvejer. Han døde i 1773
1774       Villads Jensen fra Haderup, skøde 25.7. Han døde 1784 og hans enke Bodil Jørgensdatter giftede sig med den unge Karl Chr. Nielsen Væring fra Svendlund i Rind. Hun døde 1798.
1785?     Chr. Nielsen Væring
1795
– fol. 982 – kvitterer for arv efter sin afdøde mor, som havde boet på aftægt hos           hans bror Jørgen Nielsen Væring i Lind
1795 – fol. 1213 – do. fra Niels Nielsen Væring
1789 står gården anført med htk. 4-7-3-0
1801  Morten Pedersen Aagaard skøde 24.6. – 799 Rgd. g.m. Mette Nielsdatter fra Houen
Ved udstykningen d. 5.12. 1801 udstykkede og solgte Morten Pedersen matr. 35 til Chr. Væring (htk. 0-7-3-0) hovedparcellen var derefter på 338 tdr. l og htk. 4-0-0-0 efter gl. matrikel (2-6-0-1 efter ny matrikel)
En datter af Morten Pedersen blev g.m. Jens Chr. Jespersen i Gullestrup. en anden datter – Ane – blev g.m. Peder Jensen i Drongstrup.
Efter Morten Pedersens død solgte enken gården til sønnen Niels (lavværge var Peder Jensen Aagaard)
1833   Niels Mortensen, skøde (19.5. tingl. 2.11.1833) fra Mette Nielsdatter til sønnen Niels(500 Rgd. + aftægt). g.m. Maren Christensdatter, som efter mandens død solgte til  Jesper Jensen. NM ejede også matr. 40 Sønderland på 206 ha.
Lejekontrakt til Anders Hartvigsen på et stykke hede i 99 år, tinglæst 3.7.1847
Lejekontrakt til Niels Birk Christensen på hedejord i 50 år, tinglæst 17.1.1857
1859  Jesper Jensen fra Overgaard i Gullestrup, skøde 18.3.1859 tingl. 16.4.1859 fra Maren Christensdatter til Jesper, som var hendes afdøde mands søstersøn. MC fik aftægt.
Jesper Jensen var fra Overgård i Gullestrup. Hans bedstefar, som også hed Jesper Jensen, var fra Aadum (født 1741), ejede først en af kirkegårdene i Assing, var sognefoged og kirkeejer, men i 1797 flyttede han til Overgård i Gullestrup, hvor slægten har boet siden.
Hans søn, Jens Chr. Jespersen havde bl.a. tre sønner: 1) Jesper Jensen, Tarpgård senere Kibæk Mølle, hvor han døde først i 70’erne. 2) Chr. Jensen, Overgård i Gullestrup og 3) Jens Jensen, der blev gift med Ane Jensen, Kjærsig.
Jens Chr. Jespersen havde 3 brødre: 1) Jens Ahle Jespersen (f. 1784), han var med i Napoleonskrigene, boede senere i Kirkegård i Assing. 2) Ib Jespersen, Holing. 3) Peder Jespersen, han boede først i Gullestrup, senere i Olling og sidst i Duedal, Borris sogn (aftægtskontrakt 31.12.1852)
Den sydligste del af matr. 40 på Sønderlandet, som hørte til Vestertarp blev omkr. 1860 solgt til brødrene Anders og Frederik Hartvigsen fra Elkjær. Resten af matr. 40 (40e – ca. 180 tdr.l.) blev solgt til Chr. P. Andersen, Meldgård i 1866.
1867  Jens Madsen fra Kibæk Mølle mageskifter med Jesper Jensen 27.7.1867, tinglyst 3.8.1867 JM var g.m. Nicoline Clemmensen, datter af Clemmen Nielsen (nr. 5 i           Overby). Hun havde tidligere en kort tid været gift med Jens Nielsen, Østerbjerge, der          faldt i slaget ved Isted.
1873 solgte JM den nordligste del af ejendommen (ind til Assing skel) matr. nr. 32b til Mikkel Carstensen, der muligvis har haft den på lejekontrakt tidligere. Han opførte et lille hus, hvor han og senere hans søn Lars Mikkelsen boede (FT 1901). LM ejede dog ikke ejendommen, da naboen – jens Poulsen – havde skøde på den – huset er for længst fjernet.
1878 Solgte JM matr. 32d til Jens Jensen
1880 opførte JM bygninger på matr. 32 c og solgte den 1884 til sin svigersøn Johan Kristensen.
Jens Chr. Jensen, Jens Madsen solgt gården til sin søn, som i 1889 lavede han en byttehandel med sin svoger Johan Kristensen, JC afstod det nordligste af sin mark 32i og fik i stedet for 32h neden for kanalen
1893 Frederik Loldrup
1893 Marie Pedersen 
fra Los Angeles i USA, hendes bror Jørgen Pedersen (tidligere manufakturhandler i Herning) var bestyrer, en anden bror bankbogholder M. Pedersen fra Ringkøbing var befuldmægtiget.
1896 Mads Sørensen, han frasolgte i 1907 matr. nr. 32i, der i 1910 blev købt og bebygget  af Søren Jensen
 I 1911 delte Mads Sørensen resten af Tarpgård op i 3 dele, og afstod de to til sine         ældste sønner:
Granly – matr. 32a – beholdt han selv
Skovgård – matr. 32r og 32m – fik Søren G. Sørensen
Vestergård – matr. 32f, 32g, 32e og 32l – fik Jørgen Sørensen
1913   Chr. P. Andersen skøde 12.4.
1914   Peder Chr. Christiansen
1914   Frands Frandsen
, f. 5.10.1869 i Sdr. Vium g.m. Sidsel Marie, skøde 30.3. fra Efter Frands Frandsens i død d 08.05.1932 bliver enken d. 28.10.1934 gift med enkemanden Jens Anton Jensen fra Overby, som hun også blev enke efter.
1932   Sidsel Marie f. Bertelsen
1934   Sidsel Bertelsen og Jens Anton Jensen
Jens Anton Jensen dør d. 28.06.1937 og Sidsel bliver enke igen
?          Anders Oddeskjær Jensen, søn af AJ
Ft 1940 Sidsel Jensen f. 23.6.1889 i Bølling, husmoder,
1947     Anders Ørbæk Jensen, skøde 12.2.1947, L-5604
1971      Mads Søndergaard, g.m. Else Marie, lærere, skøde 20.4.1971 kr. 175.000
1991      Else Marie Søndergaard, skifteretsattest 12.9.1991 som adkomst, L-26939
1991      Anne og Johnny Grothen, revisor, skøde 12.9.1991, kr. 765.000 L-26835
?              Anne Grothen, hesteopdrætter
2016      Kurt Lindbjerg Olesen, skødedato 30-05-2016

Areal 11 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1911og restaureret i 1991. Laden fra 1911 er ombygget til hestestald
Af den oprindelige matrikel 32 Nørreland er der nu blevet 8 ejendomme, i Nedertarp: Granly, Skovgård, Vestergård og Roligheden og i Overtarp: Overgård, Nr. Højvang, Hjorthøj og Langvang.

Tilbage til Dalgasvej