Bjergevej 73

       

                           1947                                                                   1966

Bjergevej 73

Matr. nr. 13a og 13ad – 30 ha. (2019)
Oprindelig var matrikel nr. 13 på over 200 ha.

1776 – Chr. Hartvigsen,
skøde tinglæst 26.041776
Chr. Hartvigsens far Hartvig Christensen havde været fæster under Møltrup, og måske har han ogsà selv været fæster, inden han køber gården i 1776.
På lokalhistorisk arkiv i Sdr. Felding er der et rejsepas med flg. Ordlyd:
Nærværende Christen Hartvigsen af Møltrup Godses Reservemandskab er herved tilladt paa et halvt Aar til førstkommende Paaske 1769 at maae tiene paa den Fyenske Grund hos hvem hand lyster eller behøver hands Tieneste, hvorfore hannem samme Reisepass meddeles der ey for videre Tid end anførte halve Aar validerer.
Ombedendes alle forevisende at de benævnte Person paa sin frem og tilbage Reise ubehindret vil lade passere, som igien af mig i lige Tilfælde erbydes.
Hvilket herved under min Haand og Seigl tilstaaes.
Møltrup den 1ste September 1768
R. Linde 

26.04. skøde fra Chr. De Linde, Møltrup til CH, som betalte 80 rigsdaler for stedet, han lånte de 75 af Enevold Olufsen, Dyrvig. Htk. 0-7-0-1
Ejendommen bestod dengang af to små huse, nemlig et salshus og et lille ladehus samt et jordhus til kreaturerne.
Den 19.05.1776 blev Chr. Hartvigsen gift med Maren Pedersdatter i Fruergård, søster til Svend Pedersen. Hun dør 12.12.1785
Datteren fik efter moderen 10 rigsdaler samt moderens kiste og klæder, der dog var af “såre liden” værdi, men som afdøde havde begæret henlagt til datteren.
 1784 købte CH fjerdedelen af naboejendommen af Peder Carstensen.

Den 9. april 1786 gifter CH sig med Marie Elisabeth Carstensdatter fra Østerbjerge.

Ved auktionen over Jens Carstensens gård i Nederby i 1806 købte han to parceller af Vester Bjerge moseeng for 67 rigsdaler.
I 1807 fik Hartvig Christensen i arv fra sin mor 136 rigsdaler, 3 mark og 9 3/5 skilling.
1817 – Hartvig Christensen, søn g.m. Gunner Marie Pedersdatter fra Hoven.
Skøde tinglyst 14.6.1817.
Samme år køber han en parcel af Peder Pedersen i Overby og i 1818 en parcel af Thyge Brok. Matr. nr. 13 var da på 286 ha. og htk. 2-2-2-0,75
1844 – Christian Hartvigsen, søn af HC g.m. Kirsten Eriksdatter fra Øster Fruergård
Skøde tinglæst 21.12.1844
1879 – Kirsten Eriksdatter, enke efter CH,
Adkomst tinglæst nr. 492 d. 26.4.1879 (34-464)
KE udstykker 20.11.1878 fra nr. 13a: 13b, 13c, 13d, 13e, 13f og 13g
Kirsten Eriksdatter køber 1879 en lod af matr. nr. 50a, Borris Sogn af ingeniør Krarup, Store Hvollig i Borris
1889 – Erik Christensen, søn CH og KE, Skøde d. 9.1.1889, tinglæst nr. 113 d. 26.1.1889
EC udstykker 27.04. 1892 fra 13a:13h, 13i og13k, som sælges til Niels Villadsen
EC stifter et legat til fordel for mindrebemidlede jordbrugere, parcellister og begyndende hedeopdyrkere i Sdr. Felding, tinglæst d. 9.1.1904.
Legatbestyrelsen solgte gården til J.E. Christensens bror Mads Christensen.
1904 – Mads Christensen, Skøde tinglæst d. 9.11.1904 (G-606),
1906 – Bogø Christian Jørgensen, købmand.
Skøde tinglæst nr. 1579 d. 8.9.1906 (A-330)
1922 – Carl Pedersen, skøde tinglæst nr. 2207 d. 19.8.1922 (Q-245
1926 – Mads og Dagmar Mathilde Nielsen, skøde tinglæst nr. 922
d. 24.4.1926 (U-36)
1942 – Dagmar Nielsen, fogedudlægsskøde som særeje læstL1640 25.6.1942
1947 – Hans Peder Krupsdal, skøde tinglæst L4470 d. 19.12.1946
1965 – Laurids Vium Kristiansen. Murermester, tinglyst 15.11.1965 kr, 165.000,-
1966 – Frovin Busk Jensen, landmand, skøde tinglyst 27.12.1966 kr. 210.000,-
1973 – Aaskov Kommune, Skøde tinglæst d. 27.4.1973 kr. 690.000.-
Rideskolen bruger bygningerne og en del af jorden, resten er udstykket til industrigrunde eller lagt ud til kreative formål

Tilbage til Bjergevej